Małżonkowie rozwiedzieni, a także ci będący w separacji nie dziedziczą po sobie. Co więcej małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Zatem samo wystąpienie o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy drugiego z małżonków wyłącza możliwość dziedziczenia./BJ