Koszty utrzymania urządzeń granicznych zostały uregulowane w art. 154 § 2 Kodeksu cywilnego, według którego są one ponoszone wspólnie przez korzystających z nich. Należy stosować tutaj przepisy o współwłasności, zgodnie z którymi korzystający ponoszą wydatki i ciężary związane z urządzeniami. Ustawodawca nie rozstrzyga jednak, w jaki sposób powinni je ponosić. Najwłaściwsze byłoby, aby koszty utrzymania urządzeń granicznych były dzielone po połowie. Strony jednak mogą w drodze umowy przyjąć postanowienia odmiennie./AB