Ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy mogą występować w dwóch postaciach. Po pierwsze, odpowiedzialność może zostać ograniczona do pewnej masy majątkowej, w przypadku spadkobrania – do majątku spadkowego. Wierzyciel może kierować egzekucję jedynie do przedmiotów należących do tej wyodrębnionej masy majątkowej. Po drugie, ograniczenie może przybrać postać ograniczenia kwotowego. Spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem, ale tylko w granicach określonej wartości (do wysokości aktywów spadku). /MKL