Przebaczenie jest oświadczeniem wiedzy spadkodawcy. Jest ono skuteczne jeżeli nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.  Chodzi zatem o sytuacje gdy spadkodawca miał wiedzą na temat dopuszczenia się przez spadkobiercę czynów ujętych w art. 928 § 1 kodeksu cywilnego i dokonał przebaczenia takiego konkretnego czynu. Tylko wówczas bowiem zasadne jest uchylenie możliwości stosowania wobec takiego spadkobiercy negatywnych konsekwencji cywilnoprawnych w postaci uznania go za niegodnego dziedziczenia z tytułu dopuszczenia się takiego czynu. Nie dojdzie zatem do prawnie relewantnego na gruncie art. 930 § 1 KC przebaczenia, jeśli dotyczyć ono będzie innego zachowania spadkobiercy niż któreś z wymienionych w art. 928 § 1 KC (tzn. gdy spadkobierca też się go dopuścił oprócz innego nie ocenianego dobrze przez spadkodawcę działania i spadkodawca wybaczył tylko to inne działanie) albo będzie polegało na wybaczeniu przez spadkodawcę wszystkiego złego, czego doznał ze strony spadkobiercy, w sytuacji, gdy dokonując takiego ogólnego wybaczenia, nie miał świadomości popełnienia przez spadkobiercę któregoś z czynów wymienionych w art. 928 § 1 KC – wówczas bowiem siłą rzeczy nie mógł przebaczyć czegoś, o czym nie wiedział./KL