Często w praktyce wśród pracowników funkcjonuje wyobrażenie, iż w razie nieuznania, iż doznany przez nich wypadek jest wypadkiem przy pracy nie należy podpisywać protokołu powypadkowego. Należy mieć na uwadze jednak, iż złożenie przez poszkodowanego podpisu na protokole powypadkowym co do zasady stanowi jedynie o tym, że został on zapoznany z jego treścią oraz pouczony o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w tym protokole. Nie można zaś utożsamiać własnoręcznego podpisania protokołu jako braku wnoszenia uwag i zastrzeżeń przez pracownika. Podpisanie protokołu zaś nie zamyka pracownikowi drogi do wniesienia zarzutów co do sporządzonego protokołu przed jego zatwierdzeniem./IM