Często w obrocie gospodarczym wysuwane są oferty nabycia  kompletnego ubioru poszczególnych służb mundurowych bądź części wchodzących w skład tych ubiorów. Należy mieć na uwadze, iż noszenie munduru czy poszczególnych jego elementów przez osoby do tego nieuprawnione nie jest irrelewantne z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej. Wynika to wprost z art. 61 k.w., zgodnie z którym przywłaszczenie sobie stroju lub munduru, do których nie ma się prawa podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany./IM