Zgodnie z polskim prawem cywilnym zasadą jest, że strony mogą dowolnie ułożyć łączący je stosunek prawny. Jednak umowa nie może sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W praktyce powyższe oznacza, że nieważna będzie umowa w ramach której jedna ze stron zobowiąże się wobec drugiej np. do skradzenia obrazu pt. „Dama z łasiczką”./BJ