Pomimo szeroko zakrojonych akcji informacyjnych wciąż częstym widokiem w lasach są porzucone odpady. Zgodnie z art. 162 § 1 kodeksu wykroczeń, kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany. Nie ma przy tym znaczenia czy las jest lub nie jest własnością sprawcy wykroczenia. Zakaz zanieczyszczania gleby i wód w lesie oraz jego zaśmiecania został wyrażony w art. 30 ust. 1 pkt 1–2 ustawy o lasach. Dla przypisania odpowiedzialności z powyższego przepisu nie jest konieczne, by las był cudzy w stosunku do sprawcy. Wynika to również wprost z właściwych przepisów dotyczących ochrony lasów. Przepisy ustawy o lasach stosuje się bowiem do lasów, bez względu na formę ich własności (art. 2). Podobnie wody, jako integralna część środowiska oraz siedlisko dla organizmów, podlegają ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność (art. 50 Prawo Wodne)./PS