Otrzymanie wezwania wystosowanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do uiszczenia jednorazowej opłaty w razie stwierdzenia, iż nie doszło do zawarcia umowy OC jest okolicznością niewątpliwe stresującą, zwłaszcza gdy osoba zobowiązana do zapłaty nie jest w stanie jej uiścić. W takich sytuacjach warto pamiętać, iż w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie, przykładowo poprzez rozłożenie na raty czy też odroczenie terminu zapłaty (art. 94  ust. 1 ustawy  z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). We wniosku tym powołane powinny zostać wszelkie okoliczności przemawiające za przedstawionym stanowiskiem, które zostaną wykazane poprzez złożenie stosownych dowodów./IM