W razie, gdy zaistnieje konieczność dochodzenia roszczeń ze stosunku najmu czy też dzierżawy warto wiedzieć, który z sądów będzie właściwym w sprawie. Jeżeli wartość przedmiotu sporu, czyli przykładowo sumy zaległości czynszowych, nie przekracza kwoty 75.000,00 zł sądem rzeczowo właściwym będzie sąd rejonowy, powyżej zaś tej granicy- sąd okręgowy. Jednakże w praktyce wielu trudności nastręcza to do, którego sądu dokładnie skierować pozew. Co do zasady sądem miejscowo właściwym będzie sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Warto jednak pamiętać, iż alternatywnie, według wyboru powoda, powództwo we wskazanej sprawie można wytoczyć przed sąd miejsca położenia nieruchomości, która jest przedmiotem zawartej umowy najmu czy dzierżawy, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny./IM