W sytuacji rozwiązania małżeństwa przez rozwód małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oświadczenie w przedmiocie powrotu do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego (art. 59 k.r.o.). Powyższe nie ma jednak zastosowania w sytuacji uprawomocnienia się orzeczenia w przedmiocie separacji małżonków, albowiem art. 61 4 k.r.o. regulujący skutki orzeczenia separacji w paragrafie 5 wyłącza zastosowanie art. 59 k.r.o./AK