Zgodnie z art. 833 k.c. Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy.

Ubezpieczyciel może odmówić spełnienia świadczenia, gdy osoba ubezpieczona popełniła samobójstwo, chyba że samobójstwo to nastąpiło po upływie określonego okresu od zawarcia umowy ubezpieczenia, który wynosi 2 lata, ale może być skrócony w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, ale nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy. Jeżeli samobójstwo nastąpi po tym okresie, ubezpieczyciel ma obowiązek spełnić świadczenie przewidziane na wypadek śmierci ubezpieczonego. Co ważne, nie jest istotny w takim przypadku stan zdrowia, czy też poczytalność osoby  ubezpieczonej./KTK