W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części. Powyższe uprawnienie jest uzasadnione tym, że pracownik nie może być zmuszony do kontynuowania umowy z innym pracodawcą. Wskazać należy, że pracownicy, którzy skorzystają z tego prawa, nie dokonują bowiem wypowiedzenia umowy, lecz jej rozwiązania. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem./MK