Z uwagi na niemożność składania przez małoletnich skutecznych oświadczeń woli, oświadczenie o odrzuceniu spadku w jego imieniu winni złożyć rodzice, ewentualnie opiekun. Jednakże skuteczność tak złożonego oświadczenia zależy od uprzednio wydanej zgody sądu opiekuńczego – odrzucenie spadku jako czynność przekraczająca zwykły zarząd nad majątkiem małoletniego nie może zostać dokonane bez oceny zasadności takiej decyzji przez Sąd. Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego składa się z trzech etapów: etap pierwszy – ustalenie czy dziecko należy do kręgu spadkobierców, etap drugi – złożenie wniosku do sądu opiekuńczego o przeprowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka oraz końcowy ale bardzo ważny etap trzeci – to jest złożenie przez uprawnionego rodzica lub opiekuna faktycznego oświadczenia o odrzuceniu spadku (przed sądem lub notariuszem). Należy pamiętać, iż sama zgoda sądu opiekuńczego nie stanowi o odrzuceniu spadku bez złożenia stosownego oświadczenia./ŁK