W obrocie gospodarczym pojazdów mechanicznych dość częstą praktykę stanowi dokonywanie czynności, które powszechnie określa się mianem przekręcenia licznika. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, iż od pewnego czasu powyższe zachowanie stanowić może źródło odpowiedzialności karnej. Mianowicie na mocy ustawy z dnia 15 marca 2019r.  o zmianie ustawy- Prawo o Ruchu drogowym oraz ustawy- Kodeks karny, która weszła w życie dnia 25 maja 2019r., penalizowane są czyny polegające na zmianie wskazania drogomierza lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru. Zgodnie z art. 306a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto należy mieć na uwadze, że tej  samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie powyższego czynu (art. 306a § 2 k.k.).

Zwrócenia uwagi wymaga, że wobec sprawcy wskazanych czynów w tzw. wypadkach mniejszej wagi, może zostać orzeczona mniej restrykcyjna kara niż określona powyżej. Na mocy art. 306a § 3 k.k. sprawca taki podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Podkreśla się przy tym, że ocena wypadku mniejszej wagi zależna jest przede wszystkim od wielkości modyfikacji wskazań lub pracy drogomierza (np. w ujęciu procentowym)./IM