Kwalifikacja prawna kradzieży, a więc zaboru cudzego mienia w celu przywłaszczenia, zależna jest od wartości przedmiotu zaboru. Wartością graniczną, odróżniającą kradzież od wykroczenia jest kwota 500,00 zł. Z kradzieżą jako wykroczeniem mamy do czynienia wówczas, gdy wartość przedmiotu zaboru nie przekracza kwoty 500,00 zł, zaś gdy wartość ta jest wyższa, czyn ten należy zakwalifikować jako przestępstwo. Popełnienie przestępstwa kradzieży skutkuje surowszą sankcją prawną, albowiem zgodnie z art. 278 § 1 k.k. kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W sytuacji popełnienia wykroczenia osoba taka podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 119 § 1 k.w.)/AK