Częstokroć w wyobrażeniu społecznym funkcjonuje przekonanie, że za wszelkie wady lokalu mieszkalnego, nawet najdrobniejsze odpowiedzialność ponosi wynajmujący. Takie podejście przeczy jednakże uregulowaniom przyjętym na gruncie prawa. Należy mieć na uwadze, iż obowiązek poniesienia podstawowych nakładów, o ile strony nie umówiły się inaczej, do których należą w szczególności drobne naprawy podłóg, drzwi
i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, w pełni obciążają najemcę (art. 681 k.c.).

Co ważne kwestia obowiązków najemcy podlega szczegółowej regulacji na gruncie ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 6b wprost wskazuje na zakres zadań naprawczo- konserwujących najemcy. Co ciekawe, domniema się, iż wszelkie inne obowiązki, które nie ujęte zostały w tym przepisie obciążają wynajmującego./IM