Często korzystając z sieci jesteśmy przekonani o swojej anonimowości, co nie do końca jest zgodne z prawdą. Dostawca Internetu ma prawo na podstawie art. 159 ust. 2 pkt 4 Prawa telekomunikacyjnego odmówić przekazania danych IP użytkownika, jednak nie w każdym przypadku. Orzeczenie NSA I OSK 454/16 potwierdza możliwość uzyskania od podmiotu objętego tajemnica telekomunikacyjną dostępu do pewnych informacji chronionych, jeśli osoba składająca wniosek o Urzędu Ochrony Danych Osobowych wykaże, że zamierza poszukiwać ochrony w postępowaniu cywilnym. Również zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2020 III CZP 78/19 sąd jest uprawniony na podstawie art. 159 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne do zażądania od podmiotu związanego tajemnicą telekomunikacyjną informacji pozwalającej zweryfikować twierdzenia powoda, że czynu naruszającego dobra osobiste dopuścił się pozwany w sprawie. Korzystając z Internetu musimy zatem przestrzegać wszelkich praw i dóbr osób trzecich./PS