Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych, aby świadczenie zostało podzielone na połowę, nie jest koniecznym aby w orzeczeniu regulującym kontakty rodzica występującego o połowę świadczenia znalazło się stwierdzenie „opieka naprzemienna”.

Aby świadczenie zostało przyznane w wysokości 250 zł koniecznym jest aby oboje rodzice sprawowali opiekę w miarę porównywalnym okresie czasu, a tak sprawowana opieka winna odbywać się w cykliczny sposób./AB