Na skutek nowelizacji ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.- Prawo lotnicze, która weszła w życie dnia 1 kwietnia 2019r. doszło do zmiany procedury rozpatrywania skarg pasażerów w razie odwołania lotu bądź jego opóźnienia, a także odmowy przyjęcia na pokład,  w sytuacjach określonych w  rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Zgodnie z nowymi przepisami skargi pasażerów złożone po dniu 31 marca 2019r. nie są rozpatrywane przez Prezesa ULC, który w razie złożenia skargi po tej dacie, odmawia wszczęcia postępowania ze względu na brak podstawy prawnej.

W aktualnym stanie prawnym, pasażer, który otrzymał niesatysfakcjonującą odpowiedź od przewoźnika obsługującego lot w przedmiocie odszkodowania lub w razie nieudzielania przez niego odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, może wystąpić na drogę postępowania sądowego lub zwrócić się  do Rzecznika Praw Pasażerów o podjęcie prób pozasądowego rozwiązania sporu.

Należy pamiętać, iż dochodzenie przedmiotowych roszczeń jest ograniczone w czasie.  Zgodnie bowiem z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017r. (III CZP 111/16) roszczenie wynikające z wyżej wskazanego Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 przedawnia się w okresie jednego roku liczonego od dnia wykonania przewozu lub roku od dnia, w którym przewóz miał być wykonany. Co jednak ważne, na mocy art. 36 ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r., poz.1823) wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w tym m.in. przed Rzecznikiem Praw Pasażerów, przerywa bieg przedawnienia roszczenia, a ponadto termin ten nie biegnie na nowo dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone./IM