Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę telefonicznie lub mailowo?

Zgodnie z treścią art. 30 § 3 Kodeksu pracy, oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczające jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Należy w tym miejscu także wskazać, iż oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, przy czym  do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej konieczne jest opatrzenie oświadczenia złożonego w tej formie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Forma pisemna oświadczenia woli przewidziana w art. 30 § 3 Kodeksu pracy w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę, nie została jednak zastrzeżona pod rygorem nieważności. Powyższe oznacza więc, iż wypowiedzenie umowy dokonane w innej formie (np. poprzez SMS czy e-mail) jest skuteczne, aczkolwiek wadliwe. Skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę, które nie posiada formy pisemnej powoduje, iż swój bieg rozpoczyna okres wypowiedzenia,  po którego upływie umowa o pracę ulega rozwiązaniu.

Oświadczenie woli pracodawcy w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy, może być wyrażone przez każde jego zachowanie, ujawniające wolę pracodawcy w sposób dostateczny, a więc nawet w sposób dorozumiany. Taka forma oświadczenia nie powoduje nieważności dokonanej czynności prawnej, jednakże upoważnia pracownika do wystąpienia na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem przewidzianym przepisami prawa.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 45 § 1 Kodeksu pracy w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. W przypadku zaś wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, dokonanego z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje odszkodowanie (art. 50 § 3 Kodeksu pracy)./AK

By |2020-06-19T13:13:17+02:0019 czerwca, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę telefonicznie lub mailowo? została wyłączona

Share This Story, Choose Your Platform!

Przejdź do góry