Odpowiedź na tak postawione pytanie jest odpowiedzią pozytywną. Oczywiście warunkiem koniecznym do zaliczenia pracy kierowcy samochodu ciężarowego jako pracy w warunkach szczególnych jest spełnienie przez ubezpieczonego szeregu przesłanek, którymi są: wykonywanie przez kierowcę samochodu ciężarowego ewentualnych czynności ładowacza, spedytora lub konwojenta jest dopuszczalne na użytek spełnienia przesłanek do nabycia prawa do emerytury w wieku obniżonym tylko gdy czynności te były wykonywane ubocznie. Aby warunek ten został spełniony, wymienione czynności powinny być wykonywane w ramach dobowego czasu pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego tylko w związku z realizowanym przez tego kierowcę przewozem drogowym. a wymienione czynności kierowca samochodu ciężarowego wykonywał tylko incydentalnie, sporadycznie, okazjonalnie na podstawie konkretnych poleceń pracodawcy albo krótkotrwale, marginalnie w ciągu doby pracowniczej poświęconej na wykonywanie pracy kierowcy samochodu ciężarowego polegającej na kierowaniu pojazdem w ruchu drogowym.

iadczenia, gdy osoba ubezpieczona popełniła samobójstwo, chyba że samobójstwo to nastąpiło po upływie określonego okresu od zawarcia umowy ubezpieczenia, który wynosi 2 lata, ale może być skrócony w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, ale nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy. Jeżeli samobójstwo nastąpi po tym okresie, ubezpieczyciel ma obowiązek spełnić świadczenie przewidziane na wypadek śmierci ubezpieczonego. Co ważne, nie jest istotny w takim przypadku stan zdrowia, czy też poczytalność osoby  ubezpieczonej./BJ