Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w rozporządzeniu znajdą się przepisy wprowadzające obowiązek odbywania kwarantanny przez osoby przekraczające granicę państwową również z krajów należących do strefy Schengen. Rząd po raz kolejny ustanawia określone nakazy i zakazy aktami prawodawczymi niższej rangi (rozporządzeniem), ignorując tym konstytucyjne przepisy określające wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej (art. 52 ust. 1 Konstytucji) oraz wolność osobistą (art. 41 ust. 1 Konstytucji). Ograniczenie praw i wolności zagwarantowanych w konstytucji może bowiem zostać dokonane jedyne w przypadku wystąpienia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych oraz powinno być ustanowione jedynie w formie aktu wyższego rzędu, jakim jest ustawa. Powyższe poglądu podziela również dotychczasowe orzecznictwo Sądów. W prawomocnym wyroku z  27 lipca 2020 r. (sygn. akt III SA/Gl 319/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach sąd podzielił zarzut, że przepisy rozporządzenia MZ, wprowadzające obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy, zostały wydane bez podstawy prawnej. Taki pogląd prawny wyrażono także w nieprawomocnym wyroku tego sądu z 20 października 2020 r. (sygn. akt III SA/Gl 540/20), a także w prawomocnych wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 23 września 2020 r. (sygn. akt II SA/Go 332/20, sygn. akt II SA/Go 331/20)./PS