Umowa sprzedaży jest umową wzajemną, co oznacza, że obydwie strony, zarówno kupujący, jak i sprzedający, biorą na siebie określone odpowiadające sobie obowiązki. W umowie sprzedaży samochodu  strony powinny określić termin i sposób zapłaty umówionej ceny np. gotówką w dniu wydania samochodu albo przelewem na wskazany rachunek bankowy. Jeżeli kupujący dopuszcza się zwłoki w zapłacie umówionej ceny, sprzedawca ma dwie możliwości. Z jednej strony może domagać się wykonania umowy oraz naprawienia wynikłej ze zwłoki szkody. Poza tym może także wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłaty z zagrożeniem, iż odstąpi od umowy, co będzie się łączyło z obowiązkiem zwrotu samochodu./MK